ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1957
  6. 220-222
    • Aword of prizes in publications and activities relenant to the National sights or celebrations and fiests .
    • Απονομή αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς αγώνες ή επετείους