ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

MODERN RESEARCHES CONCERNING THE SUN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1957
  6. 203-217
    • A short vetrospection on the history of solar researches , modern researches and problems of solar physics .
    • Σύντομη αναδρομή στο ιστορικό των ηλιακών ερευνών, σύγχρονες έρευνες και προβλήματα της ηλιακής φυσικής.