ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΣΚΛΩ

THE PRINCIPLE OF CIVILIZATION OF SESKLO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης Δημ. Ρ. | Theocharis Dim. R.
  5. 1957
  6. 151-159
    • A detaled study on the phehistoric acropolis of Sesklo in Thessalia . The conclusions that arose are almost identical to those of the first excavator of the area , Christos Tsoundas .
    • Λεπτομερής μελέτη της προϊστορικής ακρόπολης του Σέσκλου στη Θεσσαλία. τα συμπεράσματα που προέκυψαν ταυτίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά με εκείνα του πρώτου ανασκαφέα της περιοχής Χρήστου Τσούντα.