ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

SOME THOUGHTS ON THE DIMENSIONS OF THE RECTANGULAR BASE OF THE TEMPLES OF ANCIENT GREEK ART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεφάλας Χρ. Μ. | Kephalas Ch. M.
  5. 1957
  6. 135-142
    • It is being examined as to how much the golden men has been used in the construction of rectangles. For tis reason , dimensions of various rectangles constructed by ancient greeks for various monuments and buildings are being studied . The conclusion is that the issue that ancients used the principle of the solden mean in their construction , does not hold . On the contrary , it seens that they used the ratio a2 - 1/2a2 where radical a is a whole number .
    • Μελετάται κατά πόσο η χρυσή τομή έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των καλλίστων ορθογωνίων. Για το λόγο αυτό μελετώνται οι διαστάσεις διαφόρων ορθογωνίων κατασκευασθέντων απ' τους αρχαίους Έλληνες σε διάφορα μνημεία και κτίσματα. Το συμπέρασμα είναι ότι η υπόθεση ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την αρχή της χρυσής τομής σιτς κατασκευές τους, δεν ευσταθεί. Αντίθετα φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν τον λογο α2-1/2α 2 όπου α ρίζα ακεραίου αριθμού.