ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΥΜΑ ΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1956

THE SEISMIC SEA WAVE OF JULY 9 , 1956 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1957
  6. 90-101
    • The conclusions concerning the departure location , the genesis mechanism , the period and the transmission speed of the sea wave that followed the big earthquelce of July 9 , 1956 .
    • Μελετώνται τα συμπεράσματα ως προς τον τόπο αναχωρήσεως, τον μηχανισμό γενέσεως, την περίοδο και την ταχύτητα μεταδόσεως του θαλασσίου κύματος, που ακολούθησε τον μεγάλο σεισμό της 9 Ιουλίου 1956.