Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΙΚΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ (34-156 μ.Χ.). ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ

OF THE SUPPOSED DIFFERENCE OF THE FORMS OF CONSTITUTION IN EARLY CHRISTIANITY (34-156 AD). RESULTS OF THE RESEARCH. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1957
  6. 17-51
    • The difference of the forms of the ecclesiastical constitution in early Christianity is being studied. The problem, the meaning, the sources, the disputes and the historic positions, the new way of dealing with the problems are being studied and finally, the results from the studies are exposed.
    • Μελετάται η διαφορά των μορφών του Εκκλησιαστικού πολιτεύματος στον αρχικό Χριστιανισμό. Ερευνα΄ται το πρόβλημα, η σημασία, οι πηγές, οι διαφωνίες και οι ιστορικές θέσεις, η νέα αντιμετώπιση του προβλήματος και τέλος τα πορίσματα των ερευνών.