ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1957
  6. 8-16
    • Mr Christos Solomonidous' book, "Praise and Mourning of Smyrni" is presented, in which historians, tourists and poets mourn Smyrni. Also, the book "Mail from P.S. Delta 1906-1940" is presented, which contains letters of P.S. Delta to and from other people.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Χρήστου Σολομωνίδου "Ύμνος και Θρήνος της Σμύρνης", όπου αναφέρονται ιστορικοί, περιηγητές, ποιητές που υμνούν τη Σμύρνη και τέλος, το πως θρηνήθηκε η Σμύρνη. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο "Αλληλογραφία της Π.Σ. Δέλτα 1906-1940", το οποίο περιέχει επιστολές της Π. Σ. Δέλτα προς και από πολλά άτομα.