ΑΣΥΧΑΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ: ΑΕΝΑΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

RESTLESS GENES: ENDLESS TRANSFORMATIONS IN BIOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ευστρατιάδης, Αργύρης (1941-) | Ephstratiades Argyris
  5. 1999
  6. 48-62
    • A speech relative to Biology with the subjective retraction of the reality in our minds, with the constant changes of material which are in perfect correspondence with the Herculean authentication of the world. the major discoveries that are expected in Molecular Biology are described and the maturity that the SCientific Community must show in order to welcome them.
    • Πρόκειται για ομιλία, η οποία σχετίζεται με τη Βιολογία, με την υποκειμενική ανάκλαση της πραγματικότητας στο μυαλό μας, με τις συνεχείς αλλαγές του υλικού, που βρίσκονται σε τέλεια αντιστοιχία εμ την Ηρακλείτεια Θεώρηση το κόσμου. Περιγράφονται οι μεγάλες ανακαλύψεις που αναμένονται στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας και η ωριμότητα που πρέπει να δείξει η επιστημονική κοινότητα για να τις υποδεχθεί.