Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

PLATO'S PHILOSOPHY AND ITS EFFECT ON HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1979
  6. 190-201
    • The spiritual work of Plato is developed and the effect that it had on history. the pre-socratic period is developed in detail, the Sophists's movement and finally, the main theme of Plato's philosophy. A special report is made on Plato's effect on Christianity during the Byzantine period.
    • Αναπτύσσεται το πνευματικό έργο του Πλάτωνος και η επίδραση που άσκησε μέσα στην ίστορία. Αναπτύσσεται περιληπτικά η εποχή των προσωκρατιών, το κίνημα των Σοφιστών και τέλος το κύριο αντικείμενο της Πλατωνικής Φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πλατωνική επίδραση επί του Χριστιανισμού κατά την Βυζαντινή περίοδο.