1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1979
  6. 131-162
    • The speech concerns: a) The main features of the Greek Christian Literature, b) the conclusions from the comparison with the West and c) the lessons from the "meeting" of Hellenism and Christianity.
    • Η ομιλία αφορά α) τα κύρια γνωρίσματα τηs Ελληνικής Χριστιανικής Γραμματείας, β) τα συμπεράσματα απ' τη σύγκριση της με την Δυτική κα γ) τα διδάγματα απ΄ τη συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού.