Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ

THE GREEK CHRISTIAN LITERATURE COMPARED TO THE WESTERN ONE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1979
  6. 131-162
    • The speech concerns: a) The main features of the Greek Christian Literature, b) the conclusions from the comparison with the West and c) the lessons from the "meeting" of Hellenism and Christianity.
    • Η ομιλία αφορά α) τα κύρια γνωρίσματα τηs Ελληνικής Χριστιανικής Γραμματείας, β) τα συμπεράσματα απ' τη σύγκριση της με την Δυτική κα γ) τα διδάγματα απ΄ τη συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού.