ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΕΩΣ-ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ

THE PROBLEM OF HYDRODYNAMIC DIFFUSION-DESPERSION OF POLLUTION IN THE GREEK HYDROSPHERE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουροδήμος Ευστάθιος Λ
  5. 1979
  6. 11-23
    • What is the real problem of hydrodynamic diffusion in it's natural structure and it's mathematical formulation, is being studied. The "how" and "why" we have diffusion of substances and dispersion in the hydrosphere. Why must we study the problems of hydrodynamic diffusion and dispersion.
    • Μελετάται το τι είναι το πρόβλημα της υδροδυναμικής διαχύσεως στη φυσική του δομή και στη μαθηματική του διατύπωση. Το πώς και το γιατί έχουμε διάχυση ουσιών και διασπορά του στηνυδρόσφαιρα. Γιατί χρειάζεται να μελετούμε τα προβλήματα της υδροδυναμικής διαχ΄΄υσεως και διασποράς.