ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

CONCERNING A CATEGORY OF CONGRUENCES OF NORMALS ASSOCIATED WITH THE HARMONIC FUNCTIONS OF TWO VARIABLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1979
  6. 228-252
    • Non-isotropic vertical clusters of straight lines of a normal three-dimentional space, are referred. The planes formed by these clusters, which have got a constant distribution parameter p, assign a curve network for any value of p, which are called Np clusters.
    • Στην εργασία αναφέρονται τα μη ισότροπα καθετικά σμήη ευθειών του συνήθους τρισδιάστατου χώρου, επι της μέσης επιφανείας εκάστου των οπο΄λιων οι υπό του σμήνους σχηματιζόμενες (ευθειογενείς) επιφάνειες σταθεράς παραμέτρου διανομής, p - ορίζουν δίκτυο καμπύλων συζυγές, οποιαδήποτε τιμή κι αν έχει η p, και τα οποία καλολύντα σμήνη Np