ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ MORSE ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ PLATEAM.

A GENERALIZED APPROACH TO MORSE THEORY AND PLATEAU'S PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρασσιάς Θ.Μ
  5. 1979
  6. 88-93
    • The study refers to a generalization of Morse's theory to Plateau's problem. It is supported that Morse's speculation is true and various remarks are made.
    • Η εργασία αναφέρεται σε μια γενίκευση της θεωρίας του Morse στο πρόβλημα του Plateam. Υποστηρίζεται ότι η εικασία του Morse είναι αληθής και γίνονται διάφορες παρατηρήσεις.