ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΓΕΡΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΕΩΣ ΑΜΦΕΡΕΙΣΤΟΥ ΔΟΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

CONCERNING THE AREA OF THE NORMALIZED DIAGRAM OF THE BENDING INCLINATION OF A BOTH EDGES SUPPORTED JOIST OF VARIABLES CROSS SECTION. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιμόπουλος Αχ | Simopoulos A. P.
  5. 1954
  6. 579-586
    • The theorem concerning the area of the normalized diagram of the bending inclination of a both edges joist of variable cross-section is proven.
    • Αποδεικνύεται θεώρημα περί του εμβαδού του ανηγμένου διαγράμματος των ροπών κάμψεως αμφιερείστου δοκού μεταβλητής διατομής.