1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουκουλές, Φαίδων (1881-1956)
  5. 1954
  6. 502-548
    • A small dictionary with words that have been used for thousands of years in the Modern Greek language is presented as well as in local dialects all over Greece.
    • Παρουσιάζεται μικρό λεξικό με λέξεις που χρησιμοποιούνται επί χηλιετηρίδες τόσο στη Νέα Ελληνική όσο και σε τοπικές διαλέκτους σε όλη την Ελλάδα.