ΣΦΑΙΡΟΚΕΝΤΡΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

CENTRAL SPHERIC LINES OF VARIOUS CLASSES OF A GIVEN CURVE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Neilos | Σακελλάριος Νείλος
  5. 1954
  6. 380-382
    • Proof of theorems on the trihedrals of Frenet.
    • Αποδείξεις θεωρημάτων επί του τριέδρου του Frenet.