ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

CONCERNING THE ASYMETRICAL NUMBERS ACCORDING TO THE ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1954
  6. 337-345
    • It is proven tha ancient Greeks created the asymetrical numbers, by the quotes from the passages from Plato's and Aristotle's TReatise and their interpretation, as the interpretation of the 35th theorem of the X book of Euclidi's Element.
    • Αποδεικνύεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν τους ασύμμετρους αριθμούς, δια της παραθέσεως χωρίων απ΄τις Πραγματείες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και ερμηνεία τους, όπως και της ερμηνείας του 35ου θεωρήματος του Χ βιβλίου των στοιχείων του Ευκλείδη.