ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

CONCERNING THE WEATHER FORECAST ACCORDING TO THE ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1954
  6. 207-220
    • Methods of weather forecasting of the ancient Greeks are described, especially rainfalls. These methods are mostly based on the search of periodicity of meteorological phenomenons. The most known period was the "Enneatiris" (9-year period), which almost coincided with today's 11-year old solar cycle.
    • Περιγράφονται μέθοδοι πρόγνωσης του καιρού ιδιαίτερα της βροχόπτωσης από τους αρχαίους. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζοντο κυρίως στην αναζήτηση περιδικοτήτων των μερεωρολογικών φαινομένων. Η γνωστότερη περίοδος ήταν η εννεατηρίς (εννέα χρόνια), η οποία ταυτίζεται περίπου με τον σημερινό ενδεκαετή ηλιακό κύκλο.