ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Amantos K | Σωτηρίου Γεώργιος | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1954
  6. 169-172
    • Mr Souat Sinanoglou's book "Greek-Turkish Dictionary" is presented, which intends to simplify the classical studies in Turkey. Also, Mr E. Papanoutsos' book "Gnoseology" is presented in which the gnoseologic problem is studied using the critic method.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Σουάτ Σινάνογλου "Ελληνοτουρκικον λεξικόν", το οποίο προορίζεται για να διευκολυνει τις κλασσικές σπουδές στην Τουρκία. Επίσης, κατατίθεται το βιβλίο του κ. Ευαγγ. Παπανούτσου "Γνωσιολογία", στο οποίο μελετάται το γνωσιολογικό πρόβλημα, χρησιμοποιώντας την κριτική μέθοδο.