Η ΠΑΡ' ΩΡΑΝ ΛΗΨΙΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

MEALS WHEN TAKEN TARDILY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1954
  6. 133-140
    • After experimental studies, observations are made on the digestive activity, which is a circular hereditary phenomenon. Also fermentation observations of the stomach are made, as well as endogastric fermentation. Finally, the antibiotism of gastric excretions is being examined and the endogastric fermentation caused when meals are taken tardily and it's consequences.
    • Κατόπιν πειραματικών μελετών, γίνονται παρατηρήσεις επί της πεπτικής δραστηριότητας, η οποία είναι φαινόμενο κυκλικό κληρονομικό. Επίσης γίνονται παρατηρήσεις ζυμώσεως σιτίων εντός του στομάχου αλλά και επί των αιτιών των ενδογαστρικών ζυμώσεων. Τέλος εξετάζεται ο αντιβιοτισμός των γαστρικων εκκρίσεων και οι ενδογαστρικές ζυμώσες λόγω της παρ' ώραν λήψης του γεύματος και οι συνέπειές τους.