Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΑΠΟ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

GREEK CHEESE FROM A SANITARY POINT OF VIEW. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1954
  6. 127-133
    • The major value of cheese as a Greek product is pointed out as well as its nutritional value. Protection measures are suggested from a sanitary aspect as well as ways of improving it's quality.
    • Επισημαίνεται η μεγάλη αξία του τυρού ως εθνικό προϊόν καθώς και τη μοναδική θρεπτική του αξία. Προτείνονται μέτρα προστασίας του προϊόντος από υγιεινολογική άποψη καθώς και τρόποι βελτίωσης της ποιότητός του.