ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

CONCERNING THE ENLARGEMENT OF THE SUN'S AND MOON'S DISC IN THE HORIZON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1954
  6. 117-126
    • theories are examined that try to explain the phenomenon of the sun's and the moon's enlargement in the horizon. The conditions under which the observations were made are also examined, the characteristics are presented and the causes of the phenomenon of the continuous enlargement of the sun is explained.
    • Μελετώνται θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν το φαινόμενο της μεγέθυνσης του Ηλίου και της Σελήνης στον όρίζοντα. Εξετάζονται οι όροι των παρατηρήσεων κάτω απ' τις οποίες έγιναν οι μελέτες, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και εξηγούνται τα αίτια του φαινομένου της συνεχούς διαστολής του Ηλίου.