ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ

UNPUBLISHED DOCUMENT CONCERNING THE IMMUNITY AND LEGISLATIVE TECHNIQUE OF LEON THE SOPHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1954
  6. 113-116
    • Analysis of an unpublished document from Archishop Aretha from Caisaria towards Emperor Leon Sophos concerning the imunity which the Church recongises for criminals. From this document, useful conclusions are drawn, relative to the way that Emperor Leon Sophos ruled.
    • Ανάλυση ανεκδότου εγγράφου του επισκόπου Καισαρείας. Αρέθα προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Σοφό περί της ασυλίας την οποίαν αναγνωρίζει η εκκλησία στους εγκληματίες. Από το έγγραφο προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά εμ τον τρόπο που νομοθετούσε ο αυτοκράτορας Λέων Σοφός.