ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΘΙΝΩΝ)

CONCERNING THE HYDATOGENOUS RIPPLING OF SAND. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1954
  6. 90-92
    • The properties of the hydatogenous rippling of the sand are being studied, which are observed at the bottom of the seas. Comments are made on the essays of Mr Trikkalinos and Mr Maltezos, on the same subject.
    • Μελετώνται οι ιδιότητες των υδατογενών κυματισμών της άμμου (θινών), οι οποίες παρατηρούνται στον πυθμένα των θαλασσών και διατυπώνονται σχόλία επί των εργασιών του κ. Ιωανν. τΤρικκαλινού και του κ. Μαλτέζου επί του ιδίου θέματος.