Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

THE IMPORTANCE OF THE FIGHT FOR FREEDOM. (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Κόκκινος, Διονύσιος (1884-1967)
 6. 1954
 7. 60-75
  • Πρωτότυπο
  • A speech on the occasion of the anniversary celebration of the greatest national holiday in Greece, the 25th March. A deep political and military analysis of the facts from the Fall of Constantinople until the liberation of Greece.
  • Ομιλία με αφορμή της επέτειο της μεγαλύτερης εθνικής εορτής της Ελλάδας, της 25ης Μαρτίου. Βαθειά πολικο-στρατιωτική ανάλυση των γεγονότων από την πτώση της Κων/λεως μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδος.