ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ELECTRIC MACHINES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λέκκας Δανιήλ Μ
  5. 1954
  6. 16-25
    • A general type is ascertained, which expresse the torsian moment of all electric machienes, valid in whichever case.
    • Διαπιστώνεται γενικός τύπος που εκφράζει την ροπή στρέψεως όλων των ηλεκτρικών μηχανών ή και ομάδος μηχανών, ισχύοντα για οποιαδήποτε περίπτωση.