ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 7-8
    • The death announcement of regular member of the Academy of Athens, Mr Theophilos Voreas. A brief biographic note and a report on his scientific activity.
    • Αγγελία θανάτου του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Θεοφίλου Βορέα, σύντομο βιογραφικό του σημείωμα και αναφορά στην επιστημονική του δραστηριότητα