Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ

THE HISTORY AND THE ORIGIN OF THE OLIVE TREE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναγνωστόπουλος Π Θ
  5. 1951
  6. 224-237
    • The history of the olive tree's cultivation from ancient times is being studied, which will enlighten its original presence and will familiarize issues like the effect of the environment and its progress, its prevalence, its value and the spreading of some varieties. Different archaeological findings lead to the conclusion that the olive tree was cultivated in Crete before 3500-3000 B.C.
    • Μελετάται το ιστορικό της καλλιέργειας της ελαίας από αρχαιοτάτων χρόνων, το οποίο και θα διαφωτίσει την αρχική της εμφάνιση και θα κάνει γνωστά ζητήματα όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην εξέλιξή της, την επικράτησή της, την αξία της και τη διάδοση ορισμένων ποικιλιών. Διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα οδηγούν στην άποψη ότι η ελιά πρέπει να καλλιεργήθηκε στην Κρήτη πριν από την εποχή 3500-3000 π.Χ.