ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΕΙΟΥ

A RELATION AMONG THE RATES OF THE SOLAR RADIATION IN TWELVE STATIONS LOCATED IN THE NORTH HEMISPHERE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1951
  6. 208-218
    • An empiric relation is ascertained, which accompanies the causes of the solar radiation in 12 stations of the north hemisphere.
    • Διατυπώνεται εμπειρική σχέση η οποία συνδέει τους λόγους της ηλιακής ακτινοβολίας δώδεκα σταθμών του βορείου ημισφαιρείου.