Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ (1810-1889)

THE AUTOBIOGRAPHY OF DR DIMITRIOS S. STAMATIADIS, ISTANBUL 1810-1889. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1951
  6. 188-196
    • The hand-written biographic note of Dr. Dimitrios S. Stamatiadis (1810-1889) in Istanbul, who is from Samos island and is the father of the Academy's benefactor, Ms Ourania Constantinidou, is presented.
    • Παρουσιάζεται αυτόγραφο βιογραφικό σημείωμα του στην Κωνσταντινούπολη ιατρού Δημητρίου Στ. Σταματιάδου (1810-1889), ο οποίος κατάγεται απ΄τη Σάμο και είναι πατέρας της ευεργέτιδος της Ακαδημίας Ουρανίας Κωνσταντινίδου.