1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1951
  6. 148-165
    • The three forms of biological war are described; the direct, the indirect and the one caused by man as well as the organisation and the preparation of biological defense.
    • Περιγράφονται οι τρεις μορφές του βιολογικού πολέμου, η άμεση, η έμμεση και η εξ' υπαιτιότητας ημών. Καθώς επίσης και η οργάνωση και η προπαρασκευή της βιολογικής άμυνας.