1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1951
  6. 25-38
    • From various chemical analysis and temprature measurements , it is pointed out that among the Greek Mineral sources, there is a few their chemical constitution and their temperature remains almost unchaingable.
    • Από διάφορες χημικές αναλύσεις και θερμομετρήσεις προκύπτει ότι μεταξύ των ελληνικών μεταλλικών πηγών υπάρχουν λίγες, των οποίων η χημική σύσταση και η θερμοκρασία παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι.