ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝ. ZΕΠΟΥ "Μ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 1765)"

BOOK PRESENTATION FROM PAN. ZEPOU: "M. PHOTINOPOULOS lEGAL mAKESHIFT (BUCHAREST 1765)" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1962
  6. 216-222
    • The book "M. Photinopoulos Legal Makeshift (Bucharest 1765)" is presented, the first published from hand-written code of the States' Records of Iasiou. Michael Photinopoulos is the author of the Makeshift, which is a systematic essay of byzantine Law as it is applied on the peninsula of Emou among Christians and constitutes the prelude of the afterward dense codification.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Μ. Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον (Βουκουρέστιον 1765)", το πρώτο εκδιδόμενο από χειρόγραφο κώδικα του κρατικού αρχείου του Ιασίου. Μιχαήλ Φωτεινόπουλος είναι ο συντάκτης του Προχείρου, το οποίο είναι συστηματικό δοκίμιο βυζαντινού δικαίου, όπως αυτό ίσχυε σε όλη τη χερσόνησο του Αίμου μεταξύ Χριστιανών και αποτελεί το προοίμιο της μετέπειτα πυκνής κωδικοποίησης.