Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟΚΟΦΕΛΟΛΗΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΝΟΘΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥΤΟΥ

TOCOPHEROL CONTENT OF GREEK OLIVE OIL AND ITS USE IN DETECTING ADULTERATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννη Μαρία Λ | Βουδούρης Ε.Κ | Νίννης Λυσ.Ν | Χατούπης Αρ. | Charoupis A.
  5. 1962
  6. 210-215
    • The fluctuation limits of tocopherol in genuine samples of Greek olive oil in various regions of Greece in crops during 1960-1961 are determined as well as in various seed oils before and after hydrogenation. The experimental part is described and the results that arose.
    • Καθορίζονται τα όρια διακυμάνσεως σε τοκοφερόλη επί γνησίων δειγμάτων ελαιολάδου διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, σοδειάς 1960-61, καθώς και επί διαφόρων σπορελαίων πτο και μετά την υδρογόνωσή τους. Περιγράφεται το πειραματικό μέρος και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.