Η ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961

THE TOTAL ECLIPSE OF THE SUN ON THE 15TH FEBRUARY 1961 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Κ Ι | Ξανθάκης Ιωάννης | Μακρής Κ | Banos G. | Ηλίας Δ. | Ilias Demetrios | Μπανος Γ.
  5. 1962
  6. 204-209
    • A mission is organised from the National Observatory for the observation of the total eclipse of the sun on the 15th February 1961. The instruments and the materials used for the execution of the observation and the results of the mission are recorded.
    • Οργανώνεται Αποστολή, από το εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προς παρατήρηση της ολικής έκλειψης του ηλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1961. Καταγράφονται τα όργανα και το υλικό, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των παρατηρήσεων και τα αποτελέσματα αυτής.