ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ BENTHAN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

MEMORANDUM FROM BENTHAM CONCERNING THE FIRST GREEK CONSTRUCTION AND UNPUBLISHED RESPONSES OF THE LEGISLATE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1962
  6. 80-87
    • Two unpublished documents are announced of the first years of the Revolution of 1823-1824, which consist proof of the history of Greek Public Law and relate to the great interest of Jeremy Bentham for the proper organization of the Greek nation.
    • Ανακοινώνονται 2 ανέκοδτα έγγραφα των πρώτων χρόνων της επανάστασης 1823-1824. που αποτελούν στοιχεία της ιστορίας του δημοσίου ελληνικού δικαίου και σχετίζονται με το θερμό ενδιαφέρον του Ιερεμία Bentham υπέρ της ορθής οργάνωσης της ελληνικής πολιτείας.