ΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WOLF

THE SUN SPOTS AND THE WOLF NUMBERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Μπάνος Κ
  5. 1962
  6. 38-53
    • The analytical relations are being studied which connect the sun spot areas with corresponding Wolf numbers and it is proven that they exceed in simplicity and accuracy. Also it is shown that some differences can be interpreted if the types of sun spot groups are considered
    • Μελετώνται οι αναλυτικές σχέσεις, οι οποίες συνδέουν τα εμβαδά των ηλιακών κηλίδων μετά των αντιστοίχων αριθμών Wolf και αποδεικνύεται ότι υπερτερούν σε απλότητα και σε ακρίβεια. Επίσης δεικνύεται ότι ορισμένες διαφορές, μπορούν να ερμηνευθούν, εάν ληφθούν υπ' όψιν οι τύποι των ομάδων των κηλίδων.