ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ON THE EVALUATION ON DOUBLE INTEGRALS CONTAINING A LARGE PARAMETER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Chako N
  5. 1959
  6. 422-431
    • The evaluation of double integrals of the form UCK={{D9(x,y)e ikφ(x,y)dxdy, were g(x,y) and φ(x,y) act as amplitude and phase junctions, which are real in the real variable (x,y) with certain restrictions. D is a finite domain of integration and K receives large values.
    • Μελετάται ο προσδιορισμός διπλών ολοκληρωμάτων της μορφής U(K)={{Dg(x,ψ)e ikφ(x,ψ) dxd, όπου g(x,ψ) και φ(x,ψ) παριστάνουν αντιστοίχως τις συναρτήσεις πλάτους και φάσεως, οι οποίες είναι συναρτήσεις πλάτους και φάσεως, οι οποίες είναι πραγματικές δια πραγματικές μεταβλητές των x, ψ με περιορισμούς. Το D παριστά ένα πεπερασμένο πεδίο ολοκλήρωσης και το K λαμβάνει μεγάλες τιμές.