ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

THE NEW FACTORS OF HISTORY AND MAN'S FUTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1902-1986)
  5. 1959
  6. 365-389
    • The problem of man's future and the new factors of history are being studied. This issue is being studied not from a present aspect and time's dimensions with the means of physical science, but as a problem of man's historic conscience. In order for it to be studied, the words of Augustinos in "Confessions" are being examined.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα του μέλλοντος του ανθρώπου και των νέων παραγόντων της ιστορίας. Το θέμα αυτό, εξετάζεται όχι μέσα απ' την έννοια του παρόντος και τις διαστάσεις του χρόνου με τα μέσα της φυσικής επιστήμης, αλλά ως πρόβλημα ιστορικής συνείδησης του ανθρώπου. Προκειμένου να εξεταστεί αυτό, εξετάζονται τα λόγια του Αυγουστίνου στις "Εξομολογήσεις"