ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

CONCERNING THE AGE OF THE FLYSH OF THE MOUNTAIN CHAIN OETA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Leigh-Smith
  5. 1959
  6. 309-315
    • After the discovery of deposits in central Oeta, the presence of various petroligic formations is certified. the system of limestone in the upper Cretaceons is analyzed, including the series of flysh, which take up much space.
    • Κατόπιν κοιτασματολογικών αναγνωρίσεων στην κεντρική Οίτη, πιστοποιείται η παρουσία διαφόρων πετρολογικών σχηματισμών. Αναλύεται ειδικότερα το σύστημα των ασβεστολίθων του ανωτέρου Κρητιδικού, συμπεριλαμβανομένης και της σειράς του φλύσχου, οι οποίοι καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση..