1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kονοφάγος Κωνσταντίνος | Κονοφάγος Κωνστ.
  5. 1959
  6. 259-264
    • The method with which ancient Greeks made silverized lead goblets is described, which the silverized lead was supplied in a forge with fire-proof goblets. The method is speedy, the ancient Greeks used to apply it in a large scale and it can be perfected today with modern mechanical means.
    • Περιγράφεται η μέθοδος των αρχαίων της κυπελλώσεως του αργυρούχου μολύβδου, κατά την οποία ο αργυρούχος μόλυβδος τροφοδοτείται σε κάμινο με πυρίμαχο κύπελλο. Η μέθοδος είναι ταχεία, εφαρμόζετο από τους αρχαίους σε ευρεία κλίμακα και μπορεί εύκολα να τελειοποιηθεί σήμερα, με τα σύγχρονα μηχανικά μέσα.