ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΥΟΣ

EFFECT OF O-P AND M-AMINOPHENOL ON THE OXYGEN CONSUPTION OF RATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1959
  6. 205-209
    • The effect of various antipyretic drugs in the consuption of OZ of rats is being studied and it is observed that while o-aminophenol creates a decrease in the consuption of OZ of rats, m-aminophenol and p-aminophenol create an increase. The experiments are described and a discussion takes place about the results.
    • Ερευνάται η ενέργεια διαφόρων αντιπυρετικών φαρμάκων στην κατανάλωση του Ο2 του επίμυος και παρατηρείται ότι ενώ η παρα-αμινοφαινόλη προκαλεί ελάττωση της καταναλώσεως του Ο2 του επίμυος, η μ-αιμινοφαινόλη και η ορθο-αμινο-φαινόλη προκαλούν αύξηση. Περιγράφονται τα πειράματα και γίνεται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων.