ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ Η Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΟΨΕΩΣ

THE SOCIAL FEELING OR THE MORAL CONSCIENCE FROM A BIOLOGICAL ASPECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966)
  5. 1959
  6. 143-163
    • The speech concerns the social feeling in man, and especially the anxiety and the distress of today's man who, affected by the progress of artificial culture, becomes a prisoner of his age and has a hard time liberating himself from it.
    • Η ομιλία αφορά το κοινωνικό συναίσθημα στον άνθρωπο και ειδικότερα την αγωνία και την ανησυχία του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος επηρεασμένος από την πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού, γίνεται αιχμάλωτος της εποχής του και δύσκολο αποδεσμεύεται από αυτό.