ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

FIXED INFECTIONS OF HEPATIC CHANNEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1959
  6. 61-63
    • When microbiologic development occurs in infected foods, this continues causing infections to the liver. This organ constitutes a defense barrier and removes the infectuous factors, but with the repetition of the infection, a sensitivity of the liver is created which leads to a deterioration of that defense. The microbes strengthen in the choliphoric channels and create serious pathological conditions, which can be dealt with only by an antibiotic therapy.
    • Όταν λάβει χώρα μικροβιολογική ανάπτυξη σε μολυνθείσες τροφές, αυτή συνεχίζεται, προκαλώντας ανιούσες μολύνσεις του ήπατος. Το όργανο αυτό αποτελεί φραγμό άμυνας και αποβάλλει τα μολυσματικά στοιχεία, αλλά με την επανάληψη των μολύνσεων δημιουργείται ευπάθεια του ήπατος καταλήγουσα σε κάμψη της άμυνας αυτού. Τα μικρόβια εδραιώνονται στις χοληφόρους οδούς και δημιουργούν σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να ανακάψει μόνο αντιλοιμώδης θεραπεία με αντιβιοτικά.