Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣ Na, K ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΕΠΙ ΑΝΑΙΜΙΑΣ COOLEY

THE CAPACITY OF RED BLOOD CELLS IN Na, K AND WATER CONCERNING COOLEY ANAEMIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Τσεγκή Χριστίνα | Οικονόμου-Μαύρου Κ. | Oikonomou-Mavrou K.
  5. 1959
  6. 52-53
    • Children suffering from Cooley anaemia were examined. The study concerns the determination of the capacity of Na and of K inside red blood cells and their capacity in water and in haemoglobin.
    • Μελετήθηκαν παιδιά πάχσοντα απ' την αναιμία Cooley, μείζονος τύπου. Η μελέτη αφορά στον προσδιορισμό της πυκνότητας του Na και του Κ εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της περιεκτικότητας αυτών σε ύδωρ και αιμοσφαιρίνη