ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΛΟΞΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΞ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ABOUT THE DETERMINATION OF THE POSITION OF TH ENEUTRAL LINE OF THE OBLIQUELY BENDING RECTANGULAR CROSS-SECTION FROM REINFORCED CONCRETE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιμόπουλος Αχ | Simopoulos A. P.
  5. 1952
  6. 480-485
    • Mathematical paper for the calculation of the intensive condition and afterwards for the required reinforcement of one rectangular cross-section from reinforced concrete submitted to an oblique bending found in stage II, where is firstly required the determination of the position of the neutral line. However, the neutral line has an oblique line towards the main axes of the cross-section and because of this, for its determination are required two elements: 1) one point, 2) the direction factor. The present study aims at the determination of these elements from where arises the theorem of the neutral line.
    • Μαθηματική εργασία για τον υπολογισμό της εντατικής κατάστασης και στη συ΄νέχεια του απαιτούμενου οπλισμού μιας ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, υποβαλλόμενη σε λοξή κάμψη και ευρισκόμενη στο στάδιο II, όπου απαιτείται προηγουμένως ο καθορισμός της θέσης της ουδέτερης γραμμής. Επειδή όμως η ουδέτερη γραμμή έχει λοξή θέση ως προς τους κύριους άξονες της διατομής, για τον καθορισμό της απαιτούνται δύο στοιχεία: 1) ένα σημείο, 2) ο συντελεστής κατεύθυνσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό αυτών των στοιχείων απ' όπου και προκύπτει το θεώρημα της ουδέτερης γραμμής.