ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ABOUT THE TRANSITION OF THE ELECTRIC SPARKS AND THEIR CRUCIAL TEMPERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1952
  6. 405-416
    • The study aims at explainig the decisive of the temperature of electrodes. The phenomena of the electric sparks are led by the variations of L, R and V and enter to the differential equation of the condenser's discharge. On the basis of a previous study it was ascertained that decisive of the electrodes' temperature is accompanied by a discharge of the sparks in voltaic arc. Taking into consideration that in this arc, the potential is low and the intensity of the current is relatively high as regards the equivalent amounts of sparks. The phenomenon is reduced in some cases to the solution of the said differential equation.
    • Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η εξήγηση του κρίσιμους της θερμοκρασίας των ηλεκτροδίων. Τα φαινόμενα των ηλεκτρικών σπινθήρων άγουν στις μεταβολές των L, R & V & εισέρχονται στην διαφορική εξίσωση της εκκενώσεως πυκνωτή. Βάσει προηγούμενης μελέτης διαπιστώθηκε ότι το κρίσιμο της θερμοκρασίας των ηλεκτροδίων συνοδεύεται από μετάπτωση των σπινθήρων σε βολταϊκό τόξο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σ΄αυτό το τόξο, το δυναμικό είναι μικρό και η ένταση του ρεύματος σχετικά μεγάλη προς τα αντίστοιχα ποσά των σπίνθήρων. Το φαινόμενο ανάγεται σε ορισμένες περιπτώσεις στη λύση της λεγόμενης διαφορικής αξίσωσης.