ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

ABOUT THE PHENOMENA OF ELECTRICAL DISCHARGES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1952
  6. 394-405
    • The study deals with issues which arose during a research relevant with the repeated electric sparks that explode in the air under the usual terms and between two metallic electrodes. Particularly, an effort is made for explaining the phenomenon of the electric spark and especially that of the repeated, a phenomenon with lots of character and irregularities. Finally, an extensive summary, written in the french language is cited. In the summary are reported the results of the researches.
    • Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια έρευνας σχετικής με τους αλλεπάλληλους ηλεκτρικούς σπινθήρες, οι οποίοι ειρήγνυνται στον αέρα υπό τους συνήθεις όρους και μεταξύ δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια εξήγησης του φαινομένου του ηλεκτρικού σπινθήρα και ιδίως των αλλεπάλληλων, φαινόμενο με πληθώρα χαρακτήρων και ανωμαλιών. Τέλος, παρατίθενται εκτενής πρίληψη στην γαλλική γλώσσα όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα των ερευνών.