ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΟΥ ΑΛΕΞ. FLEMING

THE RECEPTION OF FOREIGN MEMBER, MR. ALEX FLEMING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1952
  6. 363-368
    • A greeting from president Emm. Emmanuel and an adressement from academic Mr. Spyr. Dontas at the reception that was given in honour of the new foreign member of the Athens Academy, Sir Alexander Fleming. A detailed report on the life and work of the foreign member, especially on his amazing work towards the discovery of penicillin.
    • Χαιρετισμός του προέδρου Εμμ. Εμμανουήλ και προσφώνησις του ακαδημαϊκού κ. Σπυρ. Δοντά στην δεξίωση που έγινε προς τιμήν του νέου ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών Sir Alexander Fleming. Λεπτομερής αναφορά στη ζωή και το έργο του ξένου εταίρου, ιδιαίτερα δε στην εκπληκτική εργασία του δια την ανακάλυψη της πενικιλίνης.